Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf Ampersand Webdesign, hierna te noemen: “AW”, en de opdrachtgever, hierna te noemen “ klant ”. Op alle overeenkomsten tussen AW en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

AW behoudt het recht op veranderingen binnen de algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn enkel bindend wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Offerte & overeenkomst

Alle offertes van AW zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Offertes zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven zijn ten aller tijden inclusief 21% BTW en kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Dit wordt ten aller tijden schriftelijk gecommuniceerd en bevestigd tussen AW en klant.

Na het sluiten van de overeenkomst voor het bouwen van een website is de klant een aanbetaling verschuldigd van 40% van de overeengekomen hoofdsom. AW start haar werkzaamheden na ontvangst van deze betaling.  De tweede factuur dient bij oplevering te worden voldaan. 

De klant kan ten alle tijden zijn aankoop annuleren. Indien de klant annuleert voordat de eerste factuur is voldaan is de annulering kosteloos. Indien de klant annuleert na betaling van de eerste factuur en dus het starten van de overeenkomst wordt de eerste factuur als zijnde annuleringskosten verwerkt. 

Leveren van content

De klant verstrekt de gegevens (teksten, afbeeldingen, foto’s) die AW nodig heeft voor van het bouwen van de overeengekomen website binnen de afgesproken tijd. De klant zorgt voor de juistheid en volledigheid van de content. en dat de content binnen genoemde datum is geleverd. Mocht de datum worden overschreden dan kan AW niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging in de oplevering.

AW verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen haar te kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de klant.

BETALING

De eerste factuur bestaande uit 40% van de overeengekomen hoofdsom dient betaald te zijn voordat de werkzaamheden worden gestart. De uiterlijke betaaldatum op de factuur is de datum dat het bedrag bijgeschreven is op het door AW opgegeven rekeningnummer. 

Indien AW de eerste verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is deze bevoegd de levering op te schorten. Indien de klant ook na sommatie daaraan niet voldoet is AW bevoegd te overeenkomst te ontbinden.

Indien na aanmaning, waarin de klant een finale termijn voor betaling wordt gesteld, betaling uitblijft, is AW gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die hiermee verband houden, waaronder manen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan AW verschuldigd. 

Oplevering

Levertijd zoals in de offerte opgemaakt is altijd bij benadering. Exacte levertijd hangt af van diverse factoren. Indien de overeengekomen leveringdatum is overschreden stelt de klant AW 4 weken in de gelegenheid tot levering over te gaan. Kan AW niet aan de leveringsverplichting voldoen door een aan de klant meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van AW. Bij door AW meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht heeft te klant het recht op ontbinding van de overeenkomst. Facturering vindt in dat geval plaats op basis van onbetwiste delen.

De klant heeft gedurende 31 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan AW, waarna AW deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan AW binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

Support

De klant heeft gedurende 31 dagen na oplevering het recht op support. Hieronder wordt verstaan:

  • Het instellen van een enkele mailbox
  • Het uitvoeren van updates
  • Het bijwerken van content

Indien de klant geen gebruik maakt van het support-pakket vervalt na deze 31 dagen de support voor de geleverde website en ontrekt AW zich van enige verantwoordelijkheid betrekkende alle onderdelen van betreffende website.

copyright

Al de door AW geleverde websites mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van AW niet worden bewerkt, verveelvoudigd, of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door AW gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer er geen sprake is van een support-pakket.

AW behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Materialen zoals logo’s, afbeeldingen, foto’s en teksten die door de klant worden aangeleverd blijven eigendom van de klant en vallen onder de verantwoording van de klant. AW mag hier gebruik van maken met toestemming van de klant, de elementen die eruit voortkomen zijn eigendom van de klant en mogen niet zonder toestemming door AW buiten het bedrijf van de klant worden gebruikt.